Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Михайло Васильович Загірняк
(до 75-річчя з дня народження)

25 вересня 2022 року колектив Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відзначає ювілей ректора, дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти, Михайла Васильовича Загірняка. У цей день виповнюється 75 років від дня народження і 50 років наукової і освітньо-педагогічної діяльності вченого.

Народився вчений у Луганську. 1970 року закінчив із відзнакою Луганський машинобудівний інститут зі спеціальності "Електричні машини і апарати". Працював у відділі головного конструктора Луганського тепловозобудівного заводу, після служби в армії - на кафедрі електричних машин і апаратів інституту, де за 30 років пройшов шлях від інженера до завідувача кафедрою. 1977 року захистив кандидатську дисертацію, працював відповідальним секретарем приймальної комісії інституту, а 1980 року отримав учене звання доцента. Із 1989 року обіймав посаду проректора з міжнародних зв'язків, навчальної та наукової роботи. 1993 року Михайлу Загірняку присвоєно вчене звання професора, а 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук (спеціальність 05.09.06 - "Електричні апарати"). За програмою (електротехніка) стажувався в Університеті Кентуккі (1983-1984) у всесвітньо відомого американського професора Саєда Абу Насара. Як переможець конкурсу на довгостроковий державний грант США за програмою Fulbright у 1997/98 н. р. працював в університетах Кентуккі та Техасу. Із 2002 року і дотепер - ректор КрНУ імені Михайла Остроградського.

Михайло Васильович очолює університет уже двадцять років. Саме завдяки його зусиллям наш заклад освіти виріс у потужний науковий центр, став одним із лідерів вищої освіти країни і, як наслідок, отримав статус національного. Перебуваючи на посаді, йому вдалося сформувати колектив однодумців, які прагнуть нових досягнень у сфері науки й освіти. Сьогодні Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського входить до переліку лідерів вищої освіти - це визнано багатьма світовими й українськими рейтингами. Заклад вищої освіти вдало поєднує традиційне та новаторське, сміливо впроваджуючи наукові й освітні інновації у свою діяльність. З ініціативи Михайла Загірняка КрНУ у складі міжнародного консорціуму став партнером грантової пропозиції "VOLTCAR", яка була подана на конкурс у рубриці "Дослідницькі та інноваційні заходи" програми ЄС "Горизонт Європа" за темою HORIZON-CL5-2022-D5-01-09 "Компоненти електромобілів Nextgen: високоефективні та недорогі електродвигуни, з ресайклінґом та низьким використанням рідкісних ресурсів" (2ZERO).

Діяльність Михайла Васильовича є багатогранною: всесвітньо відомий учений у галузі електромеханіки, досвідчений експерт з управління освітою, керівник міжнародних наукових проєктів, дійсний член чотирьох міжнародних та українських громадських академій і трьох міжнародних професійних співтовариств, зокрема міжнародного (США) інституту електриків і електронників (IEEE Senior member) і Польського товариства застосування електромагнетизму, педагог, майстер спорту і заслужений тренер України з альпінізму.

Ювіляр відомий в Україні та за кордоном як учений і педагог, який зробив значний внесок у розвиток електромеханіки і підготовку інженерних кадрів. Наукові праці вченого присвячені розвитку і розробці методів аналізу та розрахунку електромагнітних полів і процесів у нелінійних середовищах за нестаціонарних умов, розробці теоретичних засад побудови ефективних електромеханічних систем і апаратів. Передусім це стосується одного з найрізноманітніших класів електромеханічних апаратів - магнітних сепараторів феромагнітних матеріалів; асинхронних електродвигунів, у тому числі вибухозахищених; систем діагностики силових елементів електроприводів; систем керування процесами енергоперетворення у гідравлічних комплексах; систем компенсації неактивних складових в умовах несинусоїдальності та несиметрії напруги живлення.

Михайло Загірняк очолює наукову школу "Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах", характерною ознакою якої є органічний зв'язок теоретичних досліджень із розв'язанням важливих практичних завдань. Під його керівництвом запропоновано та реалізовано на практиці напрям підвищення енергетичних характеристик асинхронних електродвигунів завдяки використанню нових конструкцій ротора, а також поліпшення масогабаритних показників вибухобезпечних електродвигунів шляхом реалізації нових високоефективних систем охолодження. Науковою школою підготовлено шість докторів наук і 14 кандидатів наук.

За високі досягнення 2015 року Михайло Васильович отримав Державну премію України в галузі науки і техніки у складі авторського колективу за роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення", а 2018 року у складі колективу - Державну премію України в галузі освіти за роботу "Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професією "Зварник".

Результати наукової діяльності Михайла Загірняка втілено у понад 600 наукових працях у галузях електротехніки і адміністрування освіти. Зокрема, у галузі електричної інженерії опубліковано 15 монографій (з яких чотири видано у США й індексуються у наукометричній базі "Scopus"), дев'ять брошур, сім підручників і 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України, більш ніж 70 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Понад 200 праць видано у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних "Web of Science" і "Scopus" (h-index 22). Публікаційна активність ювіляра разом з іншими лідерами наукових шкіл визначає h-index університету, який цього року сягнув 33.

Досягнення вченого визнані не тільки в Україні, а й за кордоном. Він є членом Президії НАПН України, Наукової Ради МОН України, Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, керівником семінару "Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах" Наукової ради НАН України з комплексної проблеми "Наукові основи електроенергетики", членом Академічної ради вищої школи європейських і регіональних студій (Чеські Будейовиці, Чехія).

Михайло Загірняк є головою редакційних колегій вітчизняних наукових часописів, зокрема, наукового часопису "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського", а також входить до редакційної колегії закордонних видань. Плідна співпраця головного редактора з українською і зарубіжною науковою спільнотою дозволяє часопису "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" бути актуальним та швидко реагувати на нові наукові тенденції. Редакційна колегія журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" щиро вітає свого головного редактора і бажає йому подальших звершень, наукових і творчих успіхів.

© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2024