Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Никифоров Володимир Валентинович


Біографічна довідка
стаж трудової діяльності - 35 років, у тому числі науково-педагогічної роботи - 25 років

1987 - студент Харківського державного університету (спеціальність "Біологія", кваліфікація "Біолог. Викладач біології та хімії", диплом ПВ № 659683)
1987-1989 - вчитель біології та хімії середньої школи № 20 м. Кременчук Полтавської області
1989-1992 - аспірант відділу спорових рослин Інституту ботаніки ім. Н.Г. Холодного Національної академії наук України (НАНУ) (Київ)
1993-1995 - асистент кафедри фізики і хімії Кременчуцької філії Харківського державного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України (МОНУ)
1994 - кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка (тема дисертації "Золотисті водорості (Chrysophyta) Гірського Криму та Українських Карпат", диплом КН № 006250)
1995-1998 - старший викладач кафедри прикладної екології Кременчуцького державного політехнічного інституту МОНУ
1998-2001 - докторант кафедри ґрунтознавства, геоботаніки та екології факультету біології, медицини та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОНУ за спеціальністю 03.00.16 - екологія
2000 - доцент кафедри екології факультету природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) (атестат ДЦ № 000744)
2001-2012 - директор регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" - об'єкта природно-заповідного фонду України
2003-2013 - начальник науково-дослідної частини КрНУ
2010 - доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія. (тема дисертації "Структурна організація біогеоценозів і біогідроценозів Середнього Придніпров'я: відновлення, охорона та раціональне використання", диплом ДД № 009128)
2012 - професор кафедри екології КрНУ (атестат 12пр № 007673), завідувач кафедри "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" КрНУ
2013 - перший проректор КрНУ (з наукової та міжнародної діяльності)
2015 - член Президії проректорів з наукової роботи МОНУ

Педагогічна діяльність:
- лектор і автор навчально-методичних комплексів з дисциплін: біологія, екологія, гідроекологія, радіоекологія, заповідна справа, біотехнологія, генетика, цитологія, біохімія, екологія людини, екологічні основи сталого розвитку, екологічна політика;
- автор методичних вказівок для практичних і лабораторних занять, курсових і дипломних робіт за спеціальностями: "екологія та охорона навколишнього середовища", "біотехнологія" і "здоров'я людини" (усьго 37 видань навчально-методичного характеру);
- учасник державної програми Міністерства освіти і науки Словаччини "National Scholarships Program of the Slovak Republic for foreign university teachers and researchers" (2010 р. і 2013 р.);
- учасник міжнародного проекту Європейського Союзу "Project - Developing the knowledge and skills of teaching staff and scientific researchers and PhD students at Matej Bel University in Banska Bystrica" (ITMS code: 26110230019, module 9 - Specialized education in natural sciences, 2012);
- автор англо-українсько-російсько-словацького термінологічного словника "Екологія та охорона природи" (2013).

Науково-дослідна діяльність:
- автор 147 наукових публікацій, у тому числі - 75 статей у 25 спеціалізованих наукових журналах, включаючи індексовані в Scopus та інших міжнародних наукометричних базах даних;
- автор наукової монографії "Екологічна мережа Середнього Придніпров'я: сучасний стан і шляхи оптимізації" (2003);
- голова науково-технічної ради, заступник голови вченої ради КрНУ, член ученої ради факультету природничих наук, член спеціалізованих (дисертаційних) рад Д 08.051.04 за спеціальністю 03.00.16 - екологія і К 45.052.05 за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека;
- заступник головного редактора наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" (Кременчук) і член редколегій наукових журналів "Екологія і ноосферологія" (м. Дніпропетровськ), "Ґрунтознавство" (м. Дніпропетровськ), "Екологічна безпека" (Кременчук) і "Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету" (м. Мелітополь);
- співвиконавець фундаментальних досліджень "Фізико-хімічна біологія метаногенеза гідробіонтів на прикладі синьо-зелених водоростей" (№ державної реєстрації 0108U002170, 2008-2010 рр.) і науковий керівник прикладних досліджень за темою "Екологічна біотехнологія виробництва метану з синьо-зелених водоростей" (№ державної реєстрації 0115U002528, 2015-2016 рр.);
- голова організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій "Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів" (2005-2015), "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" (2007-2015) і "Проблеми екологічної безпеки" (2007-2015).

Інтелектуальна власність:
- автор деклараційного патенту "Спосіб біологічного доочищення стіч-них вод" (2004);
- співавтор патенту на винахід "Спосіб отримання біогазу із синьо-зелених водоростей" (2007);
- співавтор патенту на корисну модель "Спосіб виробництва метану та добрива" (2015);
- співавтор свідоцтва про реєстрацію авторського права "Автоматизована система генерації наукових глосаріїв на основі безкоштовних веб-систем перекладу" (2016).

Державні та зарубіжні нагороди:
- стипендіат Міжнародного наукового фонду Джорджа Сороса (переможець конкурсу 1993-1994 рр. з проблеми біорізноманіття);
- володар Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2008);
- володар Почесної грамоти Національної академії наук України (2013);
- володар почесних грамот Полтавської обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, міжнародних виставок, адміністрації КрНУ за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність;
- нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти" (2011);
- нагороджений нагрудним знаком "За досягнення в науці та освіті" (2015).

Англомовні публікації:
- A new species from genus Dinobrion Ehr. // Algology - Kiev, 1993. - V. 3. - P. 50?52;
- Middle Dnieper ECONET in the aspect region sustainable development // Bulletin problems of biology and medicine. - Poltava, 2003. - № 5. - Р. 28-32;
- The Nature Protection and Energy Saving Aspects of the green-blue algae utilization // 2nd Forum of Science & Technology Days in Poland. - Bialystok-Bialowieza, 2009. - Р. 80;
- Results of nutritional supplements biotesting // Proceedings of X International Scientific Conference "Physical processes and fields of technical and biological objects". - Kremenchuk, 2010. - P. 174-175;
- Nature protection and energy-resource saving technology of green-blue algae utilization in Dnieper reservoirs // Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. - Kremenchuk: KrNU, 2011. - № 1 (66) - Р. 115-117;
- Ecology and nature protection / English-Ukrainian-Russian-Slovak glossary - Kremenchug-Banska Bystrica, 2013. - 92 p .;
- Mathematical model of the process of synthesis of biogas from blue-green algae // Ecological safety. - Kremenchug: KrNU, 2015. - № 1 (19). - P. 58-63.

Наукові публікації:

Монографія "Екологічна мережа Середнього Придніпров’я сучасний стан і шляхи оптимізації"

RESULTS OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS BIOTESTING ( Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" )

THE ENVIRONMENT PROTECTION AND ENERGY SAVING CONSEQUENCES OF THE GREEN-BLUE ALGAE USING ( Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції "Біосферно-ноосферні ідеї В. І. Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми регіонів")

ПРИРОДООХОРОННА Й ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ (Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University - Kremenchuk: KrNU, 2011. - № 1 (66) - Р. 115-117.)

Автореферат до диссертаційної роботи "Структурна організація біогеоценозів і біогідроценозів Середнього Придніпров'я (відновлення, охорона та раціональне використання)" на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія. - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2010.

MIDDLE DNIEPER ECOLOGICAL NETWORK AS GUARANTEE OF THE REGIONAL SUSTANAIBLE DEVELOPMENT ( Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів" )

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ БІОГАЗУ ІЗ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

Experimental research of electromechanical and biological systems compatibility

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ. АНГЛО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-СЛОВАЦЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Контакти:
Phones: +38 (05366) 35141; +38 (097) 2320945; +38 (099) 5025183
E-mail: v-nik@kdu.edu.ua; volnyk2015@gmail.com
Skype: nikiforov.vladimir64
http://www.kdu.edu.ua/PUBL/nvv_ru.php

© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2024