Електромеханічні системи та автоматизація.

Електричні машини і апарати. Енергетика

 

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕВОДУ

ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ

О. В. Малахов, Т. М. Козак 

11

Новітні матеріали і нанотехнології

 

Оптичні властивості модифікованих кристалів GaAs

В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ

М. І. Клюй, А. І. Ліптуга, В. Б. Лозінський, А. П. Оксанич, С. Е. Притчин, Ф. В. Фомовський

15

Енерго- та ресурсозберігаючі технології

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАТОРА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ НА БАЗЕ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

С БЕЗИНЕРЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА

В. Ф. Шостак, Т. В. Горлова, М. Г. Когдась                                                                                                    

20

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

МЕТАЛУРГІЙНОЇ СИРОВИНИ

М. І. Сокур, І. О. Коцюн, І. М. Сокур, Л. М. Сокур

24

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

В. В. Шевченко   

28

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ IT–СФЕРИ В УКРАЇНІ ТА  ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ IT–СПЕЦІАЛІСТІВ

А. В. Луговой, Ж. Ю. Зеленцова

32

МЕТОДИ ТА АПАРАТИ УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ З КОНТРОЛЕМ

ЕНЕРГІЇ ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

М. Ф. Терещенко, А. О. Ракітіна, В. А. Держук, А. Ф. Царенко  

38

Ефективність роботи регулятора зі змінною структурою

на об'єкті високого порядку          

Л. І. Бугрім, І. С. Білюк

45

РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД ПОТУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

НА ОСНОВІ ОПТИКО-ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ZigBee

М. В. Деундяк, О. В. Осадчук

49

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КОНТРОЛЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАТНОРАССЕЯННОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОМ ДОСМОТРОВОМ КОНТРОЛЕ

В. А. Ульшин, М. В. Дубровкина М.В., Н. Г. Мороз

53

АПРОКСИМАЦІЯ ЕКГ–СИГНАЛУ «ЗМІНЕНИМИ» ГАУСОВИМИ ІМПУЛЬСАМИ
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ДІАГНОСТИЧНО ВАЖЛИВИХ ТОЧОК

С. С. Кочергіна, О. О. Юрко

58

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «НЕЧІТКОЇ МАСКИ» ДЛЯ  ПОКРАЩЕННЯ ЦИФРОВИХ

АЕРОФОТОЗНІМКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

С. М. Солошич, М. І. Гученко

62

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ

В. В. Завгородний, С. С. Щербак

66

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК УСЛОВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ

Г. В. Лисяной

70

Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві

 

СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ БАГАТОПРОХІДНОГО РІЗАННЯ
НА ЛАЗЕРНО-СТРУМІННОМУ КОМПЛЕКСІ ЛСК–5–400

Є. С. Коваль, В. Г. Доценко, О. Ф. Саленко                                                                               

73

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОЇ КАВІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИГОТУВАННЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

К. В. Бауман, І. В. Коц

 

76

исследования геомеханических процессов и Влияния шага обрушения

основной кровли лавы на состояние породного массива в окрестности

подготовительной выработки

А. В. Мартовицкий

80

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

НА ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

А. О. Передерій, Г. Г. Переверзєва

84

Моделирование работы тягового привода электромобиля

А. И. Шевченко, А. В. Павленко, В. В. Павленко   

88

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ ВОДОПРИТОКОВ ПРИ СООРУЖЕНИИ ВОЗДУХОПОДАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ ШАХТЫ «ЮЖНО–ДОНБАССКАЯ №1»

Ю. А. Полозов,  А. Ю. Лазебник, В. А. Турчин, А. А. Горелкин, А. И. Горелкин

94

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ТИПА «ЦИЛИНДР В ЦИЛИНДРЕ»

В. Г. Чебан, С. С. Антоненко   

98

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ

У СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ  ЛОГІСТИКИ

О. Ф. Кір’янов, Д. О. Швець   

102

ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

ОТ ПАРАМЕТРОВ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ

С. В. Густов,  Л. В.  Суровицкий,  Ю. И. Виноградов 

106

ШАХТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ГІРСЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ УМОВ ШАХТ

ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»

О. Є. Григор’єв, Р. М. Терещук, В. В. Коваленко 

110

Применение эвристических методов для выбора технологии нанесения

защитных покрытий в машиностроении

В. В. Драгобецкий, О. В. Троцко, Е. С. Середа 

114

Екологічна безпека

 

тепломасообмін процесу капсулювання мінеральних добрив ВОДНИМ

РОЗЧИНОМ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПАЛИГОРСЬКІТ–МЕЛЯСА

М. С. Мальований, О. А. Нагурський, В. Я. Бунько,  В. М. Друзюк      

117

Чинники формування екологічного ризику руйнування

породоутворюючих мінералів гірських порід

під дією техногенних чинників довкілля

Т. Ф. Козловська, О. В. Камських, С. П. Давидчук

121

Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля

Під час  використання біодизельного палива

А. І. Атамась, В. Ф. Шапко, С. В. Шапко

126

КІНЕТИКА ВНУТРІШНЬОДИФУЗІЙНОЇ СОРБЦІЇ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ

ПРИРОДНИМИ СОРБЕНТАМИ

І. М. Петрушка, М. С. Мальований,  Я.М. Гумницький  

131

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ НА СТАН 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  УРБОСИСТЕМ

В. С. Бахарєв, О.М. Калініхін, О.Л. Корцова                                                                                        

135

Перспективи утилізації сульфатнокислого елюату –  відходу

хімводопідготовки ТЕЦ

А. В. Пасенко, Б. В. Зюман, Н. В. Павлюченко   

138

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

 

ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ РОЗРОБНИКІВ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Г. М. Дорожкіна

142

МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

С. В. Дідур, Д. Б. Лозовик

148

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРИСАДОК

М. М. Хоменко

152

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ  КРАЇНИ

Л. П. Шаповал

159

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ

О. І. Маслак, Д. Л. Пирогов, Н. Є. Гришко    

163

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

М. М. Дмитрієв, М. М. Мороз, О. В. Мороз 

170

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Ф. Алексєєва, І. С. Приходько

174

ПРЯМА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ВІД ЕФЕКТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

М. Г. Бігдан, Ю. Ю.  Карлик   

179

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ Моделювання управління  відтворенням

 основного капіталу підприємства

M. I. Сокур, О. В. Сундирєв 

183

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАВИСЛИХ У ПОЛІ ТЯЖІННЯ ЧАСТИНОК

НА ПРИКЛАДІ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

О. І. Єлізаров, В. В. Журав 

187

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 

ЖАН-ЖАК РУССО О СВОБОДЕ

А. Ф. Дзябенко, Д. А. Литвиненко

192

«ШКОДА» ТА «ЗБИТКИ»: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

І. І. Митрофанов, Т. В. Гайкова  

196

АНАЛІЗ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕЛЕКТРОНІКИ

ТА КОМПЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

М. П. Севрюк, С. В. Саньков              

201

Правила оформлення статей

204

Звернення до авторів

207

Список авторів

210

ТИТУЛ