Вісник Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

TRANSACTIONS OF KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY

№ 6/2015 (95) Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –
Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 6(95) – 175 с.

TRANSACTIONS ОF KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY. – KREMENCHUK: KRNU, 2015. – ISSUE 6(95). – 175 P.

ISSN 1995–0519
e-ISSN 2072–8263


Науковий журнал видається з 1996 року. З 8.07.2009 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук, а з 17.01.2014 р. – доктора і кандидата економічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна версія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело») і реферативному журналі ВІНІТІ (РАН), а також у міжнародних наукометричних базах даних «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services».

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 4 від 25.12.2014 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18771–7571 ПР від 30.01.2012 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних і гуманітарних наук.

The journal has been published since 1996. Since 8 July, 2009 the journal is registered in the List of specialized editions for the research results of doctoral and candidate theses in Engineering to be published in, and since 17 January, 2014 – in Economics. The journal is presented in the top research libraries of Ukraine including the Vernadsky National Library of Ukraine. The journal is indexed in the national database «Ukrainika Naukova» («Dzherelo» abstract journal), VINITI abstract journal (Russian Academy of Science), and international databases: eLIBRARY, «Index Copernicus», global serials directory «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» and «Scientific Indexing Services».

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record no. 3 of 25 December, 2014). Registration Certificate KV № 18771–7571 PR of 30 January, 2012.

The journal publishes only original and peer-reviewed articles, which cover theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering, Natural and Economic Sciences, and Humanities.

© Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2015.Новітні матеріали і нанотехнології

Разработка устройства высокоинтенсивной импульсной акупунктурной магнитотерапии
А. П. Оксанич, С. Э. Притчин, М. Г. Когдась, М. А. Мащенко, А. В. Федорченко
9

Енерго- та ресурсозберігаючі технології

Факторний аналіз електроспоживання складових дробильно-помольного комплексу
В. П. Розен, В. П. Калінчик, О. В. Мейта, В. Г. Скосирев
16

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

Метод верификации динамики второго порядка в теории надёжности програмных систем
В. О. Мищенко
22
Математична модель пульсового сигналу для підвищення інформативності систем діагностики стану судин людини
Л. В. Хвостівська, Б. І. Яворський
29
Перетворення гармонічних функцій для інформаційногозабезпечення енергетичного методу ідентифікації
М. Ю. Базишин, Д. І. Родькін
35
4-мерная модель колебаний оболочек вращения с прямоугольными вырезами
Д. Ф. Погорелый, С. М. Малинский, В. Г. Усенко
42
Аналіз сучасних методик пошукової оптимізації (SEO)
В. В. Терещенко
48
Верифікація методу синхронізації пульсових хвиль при оцінюванні їх морфологічних параметрів
М. А. Свередюк
55
Прогностичне оцінювання апроксимаційних властивостей базисів трикутного скінченного елемента іі порядку
Г. Я. Тулученко, Н. В. Старун, Т. П. Білоусова, С. І. Безердян
61

Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві

Математичне моделювання взаємозв’язку конструктивних параметрів і факторів впливу на пульпу у механічному спіральному класифікаторі
А. М. Мацуй
67
Разработка вибрационной установки для формования бетонных изделий
А. Г. Маслов, О. О. Колесник
74
Навантаження зони струминної ерозії як засіб підвищення продуктивності листового гідроструминного розкрою
В. М. Орел
81
Керування процесом зміни швидкості за допомогою диференціальної передачі через водило
О. Р. Стрілець
87
Исследование взаимодействия бетонной смеси с вертикальными стенками вибрационной формы
А. Г. Маслов, В. П. Лукьяненко
93

Екологічна безпека

Дослідження сорбційної здатності fe-mn сорбенту
А. Г. Вазієва, О. В. Павленко
100

Природничі науки

Дослідження теплопровідності матеріалів за допомогою методу імпульсної термістометрії
С. М. Матвієнко, М. В. Філіппова, О. А. Мартинчук
106

Гуманітарні науки

Використання предметних онтологій в управлінні знаннями для підвищення ефективності семантичного пошуку
Д. Є. Костенко, Б. І. Мороз, В. В. Костенко
112
Організація і оцінка ефективності системи захищеного документообігу
І. О. Розломій
112
Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови
А. М. Гуржій, М. П. Костіков
119

Advanced materials and nanotechnologies

Development of a device for high-intensity pulsed acupuncture magnetotherapy
А. Оksanych, S. Pritchin, М. Kogdas, М. Maschenko, A. Fedorchenko
9  

Energy- and resource-saving technologies

Factor analysis for electricity consumption of components of crushing-grinding complex
V. Rozen, V. Kalinchyk, O. Meyta, V. Skosyrev
16  

Information systems and technologies. Mathematical modeling

Verification method of the second order in the software systems reliability theory
V. Mishchenko
22  
The pulse signal mathematical model for the man vessels state diagnostics systems informativity increasing
L. Hvostivska, B. Yavorskyy
29  
Harmonic functions conversion for information software of energy identification methods
M. Bazyshyn, D. Rodkin
35  
4 dimensional shell rotation oscillation model with rectangular carves
D. Pogorily, S. Malynski, V. Usenko
42  
Analysis of modern methods of search engine optimization (SEO)
V. Tereschenko
48  
Verification of the synchronization method of pulse waves in the evaluation of their morphological parameters
M. Sveredyuk
55  
Prognostic estimation of approximative properties of bases for triangular finite elements of ii order
G. Tuluchenko, N. Starun, T. Belousova, S. Bezerdyan
61  

Advanced technologies in machine construction, transport and mining industries

Mathematical modeling of the connections with constructional parameters and factors of influence to the pulp in a mechanical spiral classifier
A. Matsui
67  
Development of vibration machine for concrete products forming
A. Maslov, O. Kolesnik
74  
The load zone of jet erosion as a mean of improving the performance of water-jet cutting sheet
V. Orel
81  
Process management of the speed change via differential transmission by carrier
O. Strilets
87  
Investigation of the interaction of concrete mix with vertical walls of the vibrational form
A. Maslov, V. Lukyanenko
93  

Environmental safety

Study of sorption capacity Fe-Mn sorbent
A. Vazieva, O. Pavlenko
100  

Natural sciences

Research of materials thermal conductivity using puls heating thermistor method
S. Matvienko, M. Filippova, A. Martynchyk
106  

The humanities

Domain ontologies application in knowledge management to improve the semantic search effectiveness
D. Kostenko, B. Moroz, V. Kostenko
112  
Deploying and measuring the effectivness of a secure document management system
I. Rozlomii
112  
A student model for the expert tutoring system of a foreign grammar
A. Hurzhii, M. Kostikov
119